نظرسنجی از مشتریان پرشین پارس نظرسنجی از مشتریان پرشین پارس

مشتری عزیز خواهشمند درراستای بهبود خدمات عرضه شده به شما ، نظرات ارزشمند و سازنده خود رادر موارد زير درج نموده تا ما را در اجراي سياست بهبود مستمر ياري فرمائيد.
/ /  
اطلاعات مشتری
سوالات نظرسنجی
بله   خير
وام بانکي   وام شرکتي
بله   خير
اخبار نشريات   تبليغات   سايت شرکت   نمايشگاه   اطرافيان   غيره
بسيارخوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف
بله   خير
0
captcha بازخوانی تصویر