مجوز ها و استانداردها مجوز ها و استانداردها

 

مجوزها

 

  • پروانه کسب از صنف نمایشگاه های خودرو (کد 91202467) - شماره واحد صنفی: 457
  • پروانه کسب از صنف نمایشگاه های خودرو (اتحادیه شهرستان ها) - شماره واحد صنفی: 89
  • کارت مباشرت از صنف نمایشگاه های خودرو (اتحادیه شهرستان ها) - شماره: 2143960
  • دارای عاملیت فروش محصولات ام جی 
  • عضو رسمی اتحادیه فروشندگان خودرو و دارای پروانه ی کسب به شماره صنفی 0335872356