خدمات آرامش خدمات آرامش

بیمه بدنه 100 درصد رایگان

انجام امور شماره گذاری بدون حضور مشتری

تحویل خودرو در محل مشتری

انجام سرویس ها دوره ای بدون حضور مشتری

ارایه خدمات امداد جاده ای در سراسر کشور (با مشارکت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور)

کارشناسی رایگان خودرو های کارکرده

طرح معرفی مشتری برای خرید خودرو با یک تا دو درصد تخفیف (کارت همیاری)

طرح صدور تخفیف سال دوم بیمه ثالث و بدنه

آموزش رایگان به کارگیری آپشن های خودرو و آشنایی با امور فنی خودرو

طرح تعویض خودرو

شماره تلفن برای ثبت درخواست : 44964875