نظرسنجی از مشتریان پرشین پارس نظرسنجی از مشتریان پرشین پارس

مشتری عزیز خواهشمند درراستای بهبود خدمات عرضه شده به شما ، نظرات ارزشمند و سازنده خود رادر موارد زير درج نموده تا ما را در اجراي سياست بهبود مستمر ياري فرمائيد.
/ /
اطلاعات مشتری
سوالات نظرسنجی
بله   خير   عدم پاسخگويي
وام بانکي   وام شرکتي   عدم پاسخگويي
بله   خير   عدم پاسخگويي
اخبار نشريات   تبليغات   سايت شرکت   نمايشگاه   اطرافيان   غيره   عدم پاسخگويي
بسيارخوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بسيار خوب   خوب   متوسط   ضعيف   بسيار ضعيف   عدم پاسخگويي
بله   خير   عدم پاسخگويي
0
captcha بازخوانی تصویر